Usluge hidrauli?nom korpom

Usluge hidrauli?nom korpom

Pružamo usluge rada specijalnim vozilom sa hidrauli?nom košarom za podizanje ljudi na visinu do 14 metara a tako?er i višednevni najam vozila (pogodno za limare, elektri?are te kod završnih radova u gra?evinarstvu).